انتخاب صفحه

قیمت شارژکنترلر سیستم خورشیدی

 

ردیفمدلنوعامپرولتاژتوضیحاتقیمت همکار (ریال)قیمت مصرف کننده (ریال)کاتالوگ
1LS0512RPWM512V_
2LS0512EUPWM512VUSB
3LS0512EPWM512V_
4LS1012EUPWM1012VUSB
5LS1024RPWM1024/24V_
6LS2024EUPWM2012/24VUSB
7LS2024RPWM2012/24V_
8VS1024APWM1012/24VLCD
9VS2024APWM2012/24VLCD
10VS3024APWM3012/24VLCD
11VS3024AUPWM3012/24VUSB-LCD
12VS3048AUPWM3012/24/48VUSB-LCD
13VS4524AUPWM4512/24VUSB-LCD
14VS4548AUPWM4512/24/48VUSB-LCD
15VS6024AUPWM6012/24VUSB-LCD
16VS6048AUPWM6012/24/48VUSB-LCD
17TRACER1210AMPPT1012/24 V-
18TRACER2210AMPPT2012/24 V-
19TRACER3210AMPPT3012/24 V-
20TRACER4210AMPPT4012/24 V-
21TRACER3215BNMPPT3012/24 V-
22IT4415NDMPPT4512/24/48 V-
23IT6415NDMPPT6012/24/48 V-
ردیفمدلنوعامپرولتاژتوضیحاتقیمت همکار (ریال)قیمت مصرف کننده (ریال)کاتالوگ
1CR2410/LM10APWM1012/24 V_
2HM-CU10APWM1012/24 VLCD – USB
3HP2430PWM3012/24 VLCD – USB
4GT-4830PWM3024/24/48V_
5GT-4860PWM6024/24/48V_
6SX-1PWM__صفحه نمایش
7SL-2410MPPT1012/24 V-
8SL-2430MPPT3012/24 V-
9MT-4845MPPT4512/24/48 Vقابلیت موازی
10MT-4860MPPT6012/24/48 Vقابلیت موازی
11ML2430MPPT3012/24 V-
ردیفمدلنوعامپرولتاژقیمت تعداد بالاقیمت مصرف کنندهکاتالوگ
1PR1010PWM1012-24V
2PR2020PWM2012-24V
3PR3030PWM3012-24V
4PR3030MPPT3012-24V
5PR245MPPT4512-24V