تلفن تماس: ۰۹۱۰۱۶۸۱۱۳۸ - ۰۲۱۸۸۴۵۸۶۱۹

شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۱۷ و پنجشنبه تا ۱۲:۳۰

مجموعه استاندارد های جهانی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

استاندارد جهانی پنل خورشیدی

مجموعه استاندارد جهانی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی در جهت افزایش کیفیت پکیج های برق خورشیدی متصل و مستقل از شبکه تبیین شده اند . با رعایت چنین مواردی در هر پروژه ، می توان از کارکرد صحیح و با کیفیت سیستم اطمینان کامل به عمل آورد . در ادامه قصد داریم هر کدام از این استاندارد ها را معرفی و آن ها را در یک دسته بندی مشخص قرار دهیم . بدون شک سازمان استاندارد کشور نیز ، استاندارد هایی مطابق با شرایط داخلی در نظر گرفته است که در مقاله ای دیگر به آن ها اشاره خواهد شد . برای دسترسی به این مقاله می توانید به لینک مجموعه استاندارد پکیج برق خورشیدی سازمان ملی استاندارد کشور مراجعه نمایید .

 • استاندارد های بین المللی ماژول و آرایه های فتوولتاییک

این مجموعه استاندارد مربوط به ماژول ها و آرایه های خورشیدی است و در مراحل ساخت ماژول ها رعایت می گردند . لازم به ذکر است که استاندارد مربوط به سلول های خورشیدی از این استاندارد مجزا می باشد .

ASTM E 1830  بررسی یکپارچگی ماژول  های فتوولتاییک
ASTM E 1524  آزمون ماژول های فتوولتاییک در محیط های دریایی
ASTM E 1596  بررسی ماژول های فتوولتاییک در اثر فرسایش در هوا
IEC 61701  آزمون خوردگی مه نمک برای ماژول های فتوولتاییک
ASTM E 1802  آزمون عایق رطوبتی برای ماژول های فتوولتاییک
BS  E 61345  تست UV برای ماژول های فتوولتاییک
BS  E 61721  حساسیت ماژول های فتوولتاییک در برابر خسارات ناشی از ضربات ناگهانی
ASTM E 1021  اندازه گیری پاسخ طیفی سلول های فتوولتاییک
ASTM E 948  عملکرد الکتریکی سلول های فتوولتاییک با استفاده از سلول های مرجع شبیه سازی شده تحت نور خورشید
ASTM E 1171  ماژول های فتوولتاییک در محیط هایی با دما و رطوبت چرخ های
ASTM E 1802  آزمایش عایق بندی کامل رطوبتی ماژول های فتولتاییک
IEC 61730-1  احراز شرایط ایمنی ماژول فتوولتاییک ؛ قسمت اول : الزامات ساختمان ماژول
IEC 61730-2  احراز شرایط ایمنی ماژول فتوولتاییک ؛ قسمت دوم : الزامات آزمون
ASTM E 1462  عایق بندی کامل و پیوستگی مسیر زمینی ماژول های فتوولتاییک
ASTM E 1038  روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت ماژول های فتوولتاییک در برابر تگرگ
ASTM E 1597  روش آزمون استاندارد برای آزمون دما و فشار غوطه وری در آب نمکی برای ماژول های فتوولتاییک در محیط های دریایی
ASTM E 1799  روش استاندارد برای بازرسی چشمی ماژول های فتوولتاییک
ASTM E 1830-09  روش آزمون استاندارد برای تعیین یکپارچگی مکانیکی ماژول های فتوولتاییک
ASTM E 2236  روش آزمون استاندارد برای تعیین یکپارچگی مکانیکی ماژول های فتوولتاییک
ASTM E 2481  آزمون ماژول های فتوولتاییک برای حفاظت در برابر نقاط گرم
IEC 61215  ماژول های فتوولتاییک زمینی سیلیکون کریستالی – احراز شرایط طراحی و تأیید نوع
IEC 61646  ماژول های فتوولتاییک زمینی لایه نازك – احراز شرایط طراحی و تأیید نوع
IEC 62108  مجموعه ها و ماژول های فتوولتاییک متمرکزکننده – صلاحیت طرح و تأیید نوع
ANSI/UI 1703  ماژول های فتوولتاییک صفحه تخت و پانل ها
IEC 61646  ماژول های فتوولتاییک زمینی غشای نازك – صلاحیت طرح و تأیید نوع
IEC 62108  ماژول ها و مجموعه های فتوولتاییک متمرکز – صلاحیت طراحی و تأیید
IEE 1513  روش پیشنهادی برای ارزیابی ماژول های فتوولتاییک مجتمع
ASTM E 2047  آزمون عایق رطوبتی برای آرایه های فتوولتاییک
AS/NZS E 5033  آزمون عایق رطوبتی برای آرایه های فتوولتاییک
IEC 61829  آرایه فتوولتاییک سیلیکون کریستالی – اندازه گیری ویژگی جریان – ولتاژ در مکان

 • استاندارد های بین المللی سلول های فتوولتاییک

این مجموعه استاندارد مربوط به پایه ای ترین مرحله ساخت سیستم های برق خورشیدی ، یعنی سلول های خورشیدی است که بیشتر در محیط های آزمایشگاهی طراحی و ساخته می شوند . گفتنی است برای تست و برسی استاندارد ها بر روی سلول ها از دستگاه های اندازه گیری دقیق و هوشمند استفاده می گردد .

EN 50513  ویفرهای خورشیدی – اطلاعات ویفرهای کریستالی سیلیکونی برای تولید سلول های خورشیدی
IEC 60891  روشهای اصلاحات دمایی و تابشی برای اندازه گیری مشخصه I-V وسایل فتوولتاییک سیلیکون کریستالی
EN 50461  سلول های خورشیدی – سلول های خورشیدی کریستالی سیلیکونی
ASTM E 973M  تعیین پارامتر عدم تطابق بین یک قطعه فتوولتاییک و یک سلول مرجع فتوولتاییک
ASTM E 1036  عملکرد الکتریکی ماژول ها و آرایه های فتوولتاییک زمینی غیرمتمرکز با استفاده از سلول مرجع
ASTM E 1039  کالیبراسیون سلول های مرجع اولیه فتوولتاییک غیرمتمرکز سیلیکونی تحت تابش کلی
ASTM E 1040  مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتاییک زمینی غیرمتمرکز
ASTM E 1362  کالیبراسیون سلول های مرجع ثانویه فتوولتاییک غیر متمرکز

 • استاندارد های بین المللی وسایل فتوولتاییک

BS EN 60891  تصحیحات دمایی و تابشی برای اندازه گیری مشخصه I-V وسایل فتوولتاییک از سیلیکون کریستالی
BS EN 60904-1  وسایل فتوولتاییک : اندازه گیری مشخصه جریان – ولتاژ وسایل فتولتائیک
BS EN 60904-2  وسایل فتوولتاییک : ملزومات سلول های خورشیدی مرجع
BS EN 60904-3  وسایل فتوولتاییک : اصول اندازه گیری سلول های خورشیدی با استفاده از داده های طیف تابشی مرجع
BS EN 60904-5  وسایل فتوولتاییک : تعیین ضریب معادل دمایی سلول های خورشیدی با استفاده از روش پتانسیل مدار باز
BS EN 60904-6  وسایل فتوولتاییک : ملزومات ماژولهای خورشیدی مرجع
BS EN 60904-7  وسایل فتوولتاییک : محاسبه خطای عدم تطابق طیف ها در وسایل فتوولتاییک
BS EN 60904-8  وسایل فتوولتاییک : اندازه گیری پاسخ طیفی وسایل فتوولتاییک
IEC 60904-9  وسایل فتوولتاییک : ملزومات عملکرد شبیه ساز خورشیدی
BS EN 60904-10  وسایل فتوولتاییک : روشهای اندازه گیری خطی
ASTM E973  روش آزمون استاندارد برای تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین وسیله فتوولتاییک و یک سلول مرجع فتوولتاییک
ASTM E1021  روش آزمون برای اندازه گیری پاسخ طیفی سلول فتوولتاییک
ASTM E1040  مشخصه یابی استاندارد برای ویژگی های فیزیکی سلول مرجع فتوولتاییک غیرمتمرکز زمینی
ASTM E1143  روش آزمون استاندارد برای تعیین خطی بودن پارامتر وسایل فتوولتاییک با توجه به پارامتر آزمون
IEC 60904-10  روش تست استاندارد برای تعیین خطی بودن پارامتر قطعه فتوولتاییک توسط قرار گرفتن در معرض یک پارامتر تست
IEC 60068-1  آزمونهای محیطی
IEC 60068-2-21  آزمونهای محیطی – قسمت استحکام اتصالات و پایه قطعات مجتمع
AS/NZS 3000  قوانین سیم کشی
AS/NZS 3008  انتخاب کابل ها
AS 4777  اتصال به شبکه به وسیله مبدل ها
AS 3595  برنامه های مدیریت انرژی
AS 1768  حفاظت در برابر جرقه

 • استاندارد های بین المللی کلیات سیستم فتوولتاییک

BS EN 61173  حفاظت سسیستم های تولید برق فتوولتاییک در برابر اور پتانسیل
BS EN 61194  ویژگیهای سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه
BS EN 61427  سلولهای ثانویه و باتری ها برای سیستم های فتوولتاییک
BS EN 61701  آزمون خوردگی در محیط نمک برای سسیستم فتوولتاییک
PREN 50312-1  سیستم های فتوولتاییک : سیستم های خورشیدی خانگی ؛ ایمنی
PREN 50312-2  سیستم های فتوولتاییک : سیستم های خورشیدی خانگی ؛ عملکرد
PREN 50313-1  سیستم های فتوولتاییک : ماژول های خورشیدی ؛ ایمنی
PREN 50313-2  سیستم های فتوولتاییک : ماژول های خورشیدی؛ عملکرد
PREN 50314-1  سیستم های فتوولتاییک : رگولاتور شارژ؛ ایمنی
PREN 50314-2  سیستم های فتوولتاییک : رگولاتور شارژ؛ عملکرد
PREN 50322-1  سیستم های فتوولتاییک : تطابق الکترومغناطیسی
PREN 50315-1  استفاده از انباشتگرها در سیستم های فتوولتاییک ؛ ایمنی
PREN 50315-2  استفاده از انباشتگرها در سیستم های فتوولتاییک ؛ عملکرد
PREN 50330-1  مبدل های نیمه هادی سیستم های فتوولتاییک
ASTM E 927  مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتوولتاییک زمینی
ASTM E 1328  تبدیل انرژی خورشیدی فتوولتاییک
IEC 61683  سامانه های فتوولتاییک – پردازشگرهای توان – روش اندازه گیری بازده
IEC 62093  اجزای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتاییک – احراز شرایط طراحی و تأیید نوع
IEC 61724  کنترل عملکرد سامانه های فتوولتاییک – رهنمودهایی برای اندازه گیری ، تبادل و تجزیه و تحلیل داده ها
IEC 61727  سامانه های فتوولتاییک – ویژگی های اتصال به شبکه
PREN 50331-1  سیستم های فتوولتاییک در ساختمان ها

 • استاندارد های بین المللی سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه

در این مجموعه استاندارد نکاتی در مورد طراحی و ساخت سیستم های برق خورشیدی مستقل از شبکه در نظر گرفته شده است که برخی از آن ها با استاندارد های سیستم های خورشیدی متصل به شبکه همخوانی دارد .

IEC 61194  پارامترهای مشخصه سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه
IEC 61702  مقادیر مجاز سامانه های پمپاژ فتوولتاییک با اتصال مستقیم
IEC/PAS 62111  مشخصات استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مناطق روستایی
IEEE Std. 1526  روش پیشنهادی برای آزمون عملکرد سیستم های فتوولتاییک مستقل
IEC 62124  سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه – تصدیق طراحی
AS 4509  سیستم های مستقل از شبکه

 • استاندارد های بین المللی سیستم فتوولتاییک در برق رسانی به مناطق روستای

این استاندارد که شامل چندین قسمت می باشد مربوط به سیستم برق خورشیدی روستایی است و به صورت زیر دسته بندی می شود :

برق رسانی روستایی
نیاز ها و سیستم برق رسانی
طراحی و انتخاب سیستم
حفاظت در برابر خطرات الکتریکی
تأییدیه ، عملکرد ، نگهدارD و تعویض
ژنراتورها – آرایه های فتوولتاییک
انتخاب تنظیمات ژنراتور
انتخاب باتری ها و سیستم های مدیریتی باتری برای سیستم های الکتریکی مستقل
سیستم های میکرو برق
سیستم یکپارچه – رابط  کاربر
سیستم یکپارچه – نصب
سیستم یکپارچه – انتخاب چراغ های فتوولتاییک قابل حمل برای پروژه های برقرسانی روستایی
انتخاب سیستم های برق رسانی مجزای فتوولتاییک
انتخاب لامپ های self-ballasted برای سیستم های الکتریکی روستایی و توصیه هایی برای تجهیزات روشنایی خانه ها

IEC/ TS 62257  توصیه هایی برای سیستم های انرژی تجدید پذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی

 • استاندارد های بین المللی سیستم روشنایی فتوولتاییک

سیستم های روشنایی خورشیدی یکی از مهم ترین کاربرد های سیستم های برق خورشیدی است و بدیهی است شامل استاندارد هایی در جهت افزایش کیفیت و جلوگیری از وقوع حوادث برای آن در نظر گرفته شده باشد .

PREN 50316-1  سیستم هایی روشنایی فتوولتاییک ؛ ایمنی
PREN 50316-2  سیستم های روشنایی فتوولتاییک ؛ EMC
PREN 50316-3  سیستم های روشنایی فتوولتاییک ؛ عملکرد

 • استاندارد های بین المللی مبدل سیستم فتوولتاییک

این مجموعه استاندارد نیز مربوط به سازنده بوده و به طور کلی مربوط به واحد مبدل داخلی پنل های خورشیدی در جهت دسترسی به حداکثر توان می باشد . همچنین آخرین استاندارد از این مجموعه شامل مبدل های خارجی مورد استفاده در سیستم برق خورشیدی نیز می گردد .

EN 50524  اطلاعات مبدل های فتوولتاییک
IEC 62109-1  ایمنی مبدل های انرژی برای استفاده در سیستم های فتوولتاییک – قسمت اول : ملزومات کلی
IEC 62109-2  ایمنی مبدل های انرژی برای استفاده در سیستم های فتوولتاییک – قسمت دوم : ملزومات خاص برای مبدل ها
IEC 61683  روشهای اندازه گیری بازده
UL 1741  استاندارد های مبدل و کنترل کننده برای استفاده در سیستم های مستقل

 • استاندارد های بین المللی شارژ کنترل کننده سیستم فتوولتاییک

شارژ کنترلر یا همان کنترل کننده های شارژ باتری پنل خورشیدی از مهم ترین قطعات یک سیستم برق خورشیدی می باشند که وظیفه اصلی آن ها جداسازی خروجی پنل و باتری و نیز کنترل فرایند شارژ باتری ها به کمک مازاد انرژی پنل می باشد . برای آشنایی بیشتر با این قطعات می توانید به مقاله کنترل شارژ پکیج برق خورشیدی مراجعه نمایید .

IEC 62509  شارژ کنترل کننده باتری برای سیستم های فتوولتاییک – عملکرد
IEC 62093  بالانس اجزای سیستم فتوولتاییک – کیفیت طراحی محیط های طبیعی

 • استاندارد های بین المللی باتری سیستم فتوولتاییک

باتری و پنل خورشیدی ، دو عضو بسیار مهم یک سیستم برق خورشیدی می باشند که باتری ها می توانند مشکلات بسیاری را در یک پکیج برق خورشیدی پدید آورند . برای جلوگیری از این مشکلات و نیز کاهش هزینه ها از مجموعه استاندارد زیر استفاده می شود .

IEC 61427  سلول های ثانویه و باتری ها برای سیستم های انرژی فتوولتاییک خورشیدی – ملزومات کلی و روش های آزمون
IEEE Std. 937  روش پیشنهادی برای نصب و نگهداری باتری های سربی – اسیدی برای سیستم های فتوولتاییک
IEE Std. 1013  روش پیشنهادی برای تعیین اندازه باتری های سربی – اسیدی برای سیستم فتوولتاییک
IEE Std. 1361  روش پیشنهادی برای تعیین مشخصه های عملکرد و متناسب بودن باتری با سیستم فتوولتاییک
IEEE 1562  راهنمایی برای تعیین اندازه آرایه و باتری در سیستم های فتوولتاییک مستقل

 • استاندارد های بین المللی پایش سیستم فتوولتاییک

کنترل یک پکیج برق خورشیدی شامل مراحل مشاهده ، آنالیز و تنظیم پارامتر های الکتریکی می باشد که با وجود آن می توان از کیفیت کار و نیز به وجود آمدن مشکل جلوگیری نمود . در این میان کنترل از راه دور یکی از بهترین سیستم های کنترلی می باشد که کاربر یا متخصص می تواند به راحتی سیستم را کنترل نماید .

IEC 61724  پایش عملکرد سیستم فتوولتاییک – راهنمایی در زمینه اندازه گیری ، تبادل اطلاعات و آنالیز
IEC 61850-7  شبکه های ارتباطی و سیستم ها برای اتوماسیون شبکه برق – ساختار پایه ارتباطی
IEC 60870  تجهیزات و سیستم کنترل از راه دور

 • استاندارد های بین المللی مربوط به نصب سیستم فتوولتاییک

فرایند نصب یک پکیج برق خورشیدی بسیار مهم بوده و هر چه این فرایند بهتر و بر طبق استاندارد صورت گیرد ، کیفیت کار و طول عمر یک سیستم برق خورشیدی افزایش می باشد . برای مثال در صورتی که پایه پنل های خورشیدی ، به درستی نصب نگردد ، می توان انتظار راندمان پایین و نیز آسیب پذیری بر اساس شرایط محیطی داشت .

EN 1991-1-2  عملکرد های کلی – عملکرد بر سیستم های در معرض آتش
EN 1991-1-3  عملکرد های کلی – برف
EN 1991-1-4  عملکردهای کلی – باد
EN 573-1  آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم – ترکیب شیمیایی و فرم محصولات آهنگری شده : طراحی عددی سیستم
ISO 1461  پوشش های گالوانیزه داغ بر قطعات آهنی و فولادی : مشخصات و روشهای آزمون
EN 10088-1  فولاد زنگ نزن : لیست فولادهای زنگنزن
EN 10088-2  فولاد زنگ نزن : شرایط تکنیکی برای ورق و نوارهای فولادی مقاوم در برابر خوردگی برای مصارف عمومی
EN 10088-3  فولاد زنگ نزن : شرایط تکنیکی برای محصولات نیمه تمام شده ، میله ها ، سیم ها ، قسمت ها و محصولات فولادی مقاوم در برابر خوردگی
EN 10027-1  سیستم های طراحی برای فولاد – اسامی فولاد ها
EN 10027-2  سیستم های طراحی برای فولاد ها – سیستم عددی

مجموعه فوق مربوط به استاندارد های جهانی بوده و رعایت آن برای افزایش کیفیت و کارایی یک سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است . همچنین استاندارد هایی از سوی سازمان استاندارد کشور نیز تبیین شده است که در مقاله ای دیگر با لینک مجموعه استاندارد پکیج برق خورشیدی سازمان ملی استاندارد کشور مراجعه نمایید .

لطفا نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید

مجموعه استاندارد ملی پنل خورشیدی
پست بعدی

مجموعه استاندارد های ملی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

To Top