انتخاب صفحه

طراحی پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه به گونه ای است که باید مستقل از شبکه  برق سراسری عمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارهای مستقیم DC و متناوب AC را دارا باشد . این واحد ها مستقیماً به بار متصل می شـوند و تمـام بـار را بـر خلاف سیستم های متصل به شبکه تامین می نمایند . بنابراین برای طراحی اینگونه واحد ها ، بایستی مـدل بـار و کـل تـوان مورد نیاز بار در یک دوره شبانه روزی محاسبه شود و ظرفیت واحد و تعداد آرایه های پکیج برق خورشیدی بر این اسـاس محاسـبه شود . همچنین به دلیل عدم وجود شبکه برق سراسری ، تمامی توان می بایست از طریق پکیج برق خورشیدی تامین شـود .

از آنجایی که پکیج برق خورشیدی قابلیت تولید پیوسته توان را ندارد بخ خصوص در هنگام شب و میزان تولید توان آن کاملاً به شـرایط جوی وابسته است ، به خصوص کاهش تولید در روزهای ابری و بارانی، برای تغذیه مناسب و مطمئن بار باید پکیج برق خورشیدی به سیستم ذخیره انرژی الکتریکی مجهز گردد . ظرفیت ذخیره ساز انرژی به میزان مصرف بار در ساعت هایی که تولید وجـود نـدارد ، بستگی دارد . همچنین برای افزایش حاشیه امنیت ، باید سیستم ذخیره ساز انرژی ، قابلیت تغذیه کل بـار سیسـتم را بـدون استفاده از انرژی پکیج برق خورشیدی برای چند روز داشته باشد . زیرا در صورتی که چند روز متوالی شرایط جـوی مناسـب نباشد مانند چند روز ابری متوالی ،  می بایست بارهای محلی را تغذیه نماید . شکل زیر طرح کلی یـک پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه را نشان می دهد .

پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

همانگونه که دیده می شود ، پکیج برق خورشیدی مجهز به باتری برای ذخیره انرژی است و قابلیت تغذیه بارهای مستقیم DC و متناوب AC را دارا می باشد . در این حالت ، پکیج برق خورشیدی باید مجهز به مکانیزمی برای تولید فرکانس و ولتاژ مناسب برای تغذیه بار مصرفی باشد . از جمله مزایایی که در رشد و توسعه ی پکیج برق خورشیدی مجزا از شبکه نقش عمده ای دارد ، می توان بـه مـوارد زیر اشاره نمود :

– عدم نیاز به شبکه سراسری برق ، سیستم انتقال برق و تعمیر و نگهداری آن
– عدم نیاز به سوخت و رفع مشکلات سوخت رسانی به ویژه در مناطق صعب العبور
– عدم نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم و طول عمر مناسب

کاربرد پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

کاربرد اصلی اینگونه واحد ها در مکان هایی است که شبکه اصـلی برق در دسـترس نبـوده و یـا بـرای اتصـال بـه شبکه قدرت هزینه زیادي لازم است . براي مثال در سایت های مخابراتی که در کوهستان ایجاد شده اند ، برای تأمین برق خانه های مسکونی ، کلبه های روستایی ، پمپ های آبرسانی ، روشنایی و به طور کلی رفع نیاز الکتریکی مناطقی که دارای شبکه سراسری برق نمی باشند ، میتوان از پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه استفاده کرد . در این سیستم ها از پنل های خورشیدی نصب شده بر بام ها و یا بر زمین ، یک کنترل کننده شارژ باتری و یک مبدل برای تأمین برق استفاده میشود که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساختار این سیستم ها به مقاله آشنایی با پکیج برق خورشیدی مراجعه نمایید .