انتخاب صفحه

قیمت باتری پنل خورشیدی

 

 

ردیفبرندساختامپرولتاژنوع باتریابعادوزنقیمت همکارقیمت مصرف کنندهکاتالوگ
1نیومکسکره10012ژل دیپ سایکل500*180*196
2هیتاکوچین4.512سیلد لید اسید105*70*901.5
3هیتاکوچین7.212سیلد لید اسید98*65*1512.15
4هیتاکوچین912سیلد لید اسید98*65*1512.55
5هیتاکوچین1212سیلد لید اسید
6هیتاکوچین1812سیلد لید اسید167*77*1825.3
7هیتاکوچین2812سیلد لید اسید125*166*1768.2
8هیتاکوچین4212سیلد لید اسید170*165*19713.8
9هیتاکوچین6512سیلد لید اسید174*167*35021.2
10هیتاکوچین10012سیلد لید اسید220*173*33030
11هیتاکوچین12012سیلد لید اسید236*173*40636
12هیتاکوچین15012سیلد لید اسید243*171*48645
13هیتاکوچین20012سیلد لید اسید224*240*52360
14لانگویتنام1812سیلد لید اسید180*73*1656.3
15لانگویتنام6512سیلد لید اسید348*172*16523.3
16لانگویتنام10012سیلد لید اسید305*168*21430.5
17پترنچین912سیلد لید اسید
18پترنچین1812سیلد لید اسید
19پترنچین1812سیلد لید اسید
20پترنچین2812دیپ سایکل
21پترنچین4012دیپ سایکل
22پترنچین5012دیپ سایکل
23پترنچین6512دیپ سایکل
24پترنچین10012دیپ سایکل
25پترنچین12012دیپ سایکل
26پترنچین15012دیپ سایکل
27پترنچین18012دیپ سایکل
28پترنچین20012دیپ سایکل
29پترنچین6512ژل
30پترنچین10012ژل
31ولتامکستایوان1812سیلد لید اسید181*167*765.6
32ولتامکستایوان2812سیلد لید اسید166*125*1759.3
33ولتامکستایوان4212سیلد لید اسید199*171*16613.4
34ولتامکستایوان6512سیلد لید اسید350*170*16720.9
35ولتامکستایوان10012سیلد لید اسید307*214*16829.5
36ریتارچین4.512سیلد لید اسید
37ریتارچین7.212سیلد لید اسید151*151*962.1
38ریتارچین1812سیلد لید اسید181*76*1675.2
39ریتارچین2812سیلد لید اسید167*177*1258
40ریتارچین4212سیلد لید اسید197*165*17013.5
41ریتارچین6512سیلد لید اسید350*167*18321
42ریتارچین10012سیلد لید اسید
43ریتارچین10012دیپ سایکل225*172*32830
44ریتارچین10012ژل
45ریتارچین12012سیلد لید اسید
46ریتارچین12012دیپ سایکل225*177*40735
47سان استونچین4.512سیلد لید اسید
48سان استونچین7.212سیلد لید اسید
49یونیتکس پاورچین4.512سیلد لید اسید
50یونیتکس پاورچین712سیلد لید اسید
51یونیتکس پاورچین912سیلد لید اسید
52یونیتکس پاورچین1812سیلد لید اسید
53یونیتکس پاورچین2812دیپ سایکل
54یونیتکس پاورچین4212دیپ سایکل
55یونیتکس پاورچین6512دیپ سایکل
56یونیتکس پاورچین10012دیپ سایکل