انتخاب صفحه

قیمت اینورتر سیستم خورشیدی

 

ردیفمدلفرکانسولتاژخروجی ACولتاژ ورودیDCتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SP70050/60HZ230V24/12700
2SP70050/60HZ230V48700
3SP100050/60HZ230V24/121000
4SP100050/60HZ230V481000
5SP150050/60HZ230V24/121500
6SP150050/60HZ230V481500
7SP200050/60HZ230V122000
8SP200050/60HZ230V24/482000
9SP300050/60HZ230V123000
10SP300050/60HZ230V24/483000
11SP400050/60HZ230V123000
12SP400050/60HZ230V24/484000
13SD250050/60HZ230V122500
14SD250050/60HZ230V24/482500
15SD350050/60HZ230V123500
16SD350050/60HZ230V24/483500
17SK35050/60HZ230V24/12350
18SK35050/60HZ230V48350
19SK70050/60HZ230V24/12700
20SK70050/60HZ230V48700
21SK100050/60HZ230V24/121000
22SK100050/60HZ230V481000
23SK150050/60HZ230V24/121500
24SK150050/60HZ230V481500
25SK200050/60HZ230V122000
26SK200050/60HZ230V24/482000
27SK300050/60HZ230V123000
28SK300050/60HZ230V24/483000
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmولتاژ ورودیDCتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SR1000T214*147*6224/12/481000
2SR1600105*83*41024/12/481600
3SHELF SR484*85*50924/12/48__
4TR-40220*71*19424/12/48__
ردیفمدلنام محصولولتاژقیمت مشتریقیمت مشتریکاتالوگ
1P300U-122اینورتر سینوسی خالص 300 وات12V27000002900000
2P300U-242اینورتر سینوسی خالص 300 وات24V27000002900000
3P400U-122اینورتر سینوسی خالص 400 وات12V31000003400000
4P400U-242اینورتر سینوسی خالص 400 وات24V31000003400000
5P600U-122اینورتر سینوسی خالص 600 وات12V40000004500000
6P600-242اینورتر سینوسی خالص 600 وات24V40000004500000
7P1000U-122اینورتر سینوسی خالص 1000 وات12V67000007200000
8P1000-242اینورتر سینوسی خالص 1000 وات24V67000007200000
9P1500U-122اینورتر سینوسی خالص 1500 وات12V940000010000000
10P1500U-242اینورتر سینوسی خالص 1500 وات24V940000010000000
11P1500U-482اینورتر سینوسی خالص 1500 وات48V1030000011000000
12P2000U-122اینورتر سینوسی خالص 2000 وات12V1200000012500000
13P2000U-242اینورتر سینوسی خالص 2000 وات24V1200000012500000
14P2000U-482اینورتر سینوسی خالص 2000 وات48V1320000014000000
15P3000U-242اینورتر سینوسی خالص 3000 وات24V1800000019000000
16P3000U-482اینورتر سینوسی خالص 3000 وات48V1980000021000000
17P4000U-242اینورتر سینوسی خالص 4000 وات24V2460000026000000
18P4000U-482اینورتر سینوسی خالص 4000 وات48V2710000028500000
19SKD700-242اینورتر تمام سینوسی 700 وات24V58000006200000
20SKD1000-122اینورتر تمام سینوسی 1000 وات12V75000008000000
21SKD1000-242اینورتر تمام سینوسی 1000 وات24V75000008000000
22SKD2000-122اینورتر تمام سینوسی 2000 وات12V1340000014000000
23SKD2000-242اینورتر تمام سینوسی 2000 وات24V1340000014000000
24SKD3000-122اینورتر تمام سینوسی 3000 وات12V1960000020500000
25SKD3000-242اینورتر تمام سینوسی 3000 وات24V1960000020500000
26CPS600-122اینورتر تمام سینوسی 700 وات12V60000006500000
27CPS600-242اینورتر تمام سینوسی 700 وات24V60000006500000
28CPS1000-122اینورتر تمام سینوسی 1000 وات12V81000008500000
29CPS1000-242اینورتر تمام سینوسی 1000 وات24V81000008500000
30CPS2000-122اینورتر تمام سینوسی 2000 وات12V1490000015500000
31CPS2000-242اینورتر تمام سینوسی 2000 وات24V1490000015500000
32MSD400U-122اینورتر شبه سینوسی 400 وات12V16000001800000
33MSD400U-242اینورتر شبه سینوسی 400 وات24V16000001800000
34MSD600U-122اینورتر شبه سینوسی 600 وات12V20000002300000
35MSD600U-242اینورتر شبه سینوسی 600 وات24V20000002300000
36MSD800U-122اینورتر شبه سینوسی 800 وات12V25000002800000
37MSD800U-242اینورتر شبه سینوسی 800 وات24V25000002800000
38MSD1200U-122اینورتر شبه سینوسی 1200 وات12V35000003900000
39MSD1200U-242اینورتر شبه سینوسی 1200 وات24V35000003900000
40MSD1500U-122اینورتر شبه سینوسی 1500 وات12V43000004800000
41MSD1500U-242اینورتر شبه سینوسی 1500 وات24V43000004800000
42MSD2000KU-122اینورتر شبه سینوسی 2000 وات12V69000007500000
43MSD2000KU-242اینورتر شبه سینوسی 2000 وات24V69000007500000
44MSD2500KU-243اینورتر شبه سینوسی 2500 وات24V78000008500000
45CAR201U-122اینورتر شبه سینوسی 200 وات12V9500001100000
46CAR300U-122اینورتر شبه سینوسی 300 وات12V11000001200000
47CAR300U-242اینورتر شبه سینوسی 300 وات24V11000001200000
48CAR400U-122اینورتر شبه سینوسی 400 وات12V13500001500000
49CAR400U-242اینورتر شبه سینوسی 400 وات24V13500001500000
50CAR600U-122اینورتر شبه سینوسی 600 وات12V17000001900000
51CAR600U-242اینورتر شبه سینوسی 600 وات24V17000001900000
52CAR800U-122اینورتر شبه سینوسی 800 وات12V22500002500000
53CAR800U-242اینورتر شبه سینوسی 800 وات24V22500002500000
54CAR1KU-122اینورتر شبه سینوسی 1000 وات12V30000003300000
55CAR1KU-242اینورتر شبه سینوسی 1000 وات24V30000003300000
56CAR1.6KU-122اینورتر شبه سینوسی 1600 وات12V41500004500000
57CAR1.6KU-242اینورتر شبه سینوسی 1600 وات24V41500004500000
لیست قیمت اینورتر شبه سینوسی فندکی - مینی کارسپا تایوان CARSPA - سری CAR
ردیفمدلنام محصولولتاژقیمت مشتریقیمت مشتری
1CAR1001U-122اینورتر شبه سینوسی 100 وات12V700000800000
ردیفمدلنوعامپرولتاژقیمت تعداد بالاقیمت مصرف کنندهکاتالوگ
1PR1010PWM1012-24V
2PR2020PWM2012-24V
3PR3030PWM3012-24V
4PR3030MPPT3012-24V
5PR245MPPT4512-24V
ردیفمدلولتاژ ورودیتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)کاتالوگ
1SHI400 - 1212400
2SHI400 - 2224400
3SHI600 - 1212600
4SHI600 - 2224600
5SHI1000 - 22241000
6SHI1000 - 42481000
7SHI2000 - 22242000
8SHI2000 - 42482000
9SHI3000 - 22243000
10SHI3000 - 42483000
ردیفمدلنام محصولولتاژقیمت همکارقیمت مشتریکاتالوگ
1KEY160Sاینورتر سینوسی خالص 600 وات12
2KEY 260sاینورتر سینوسی خالص 600 وات24
3KEY1001اینورتر سینوسی خالص 1000 وات12
4KEY1002اینورتر سینوسی خالص 1000 وات24
5DK4810اینورتر سینوسی خالص 1000 وات48
6KEY1015اینورتر سینوسی خالص 1500 وات12
7KEY2015اینورتر سینوسی خالص 1500 وات24
8DK4815اینورتر سینوسی خالص 1500 وات48
9KEY 1020اینورتر سینوسی خالص 2000 وات12
10DK2420اینورتر سینوسی خالص 2000 وات24
11DK4820اینورتر سینوسی خالص 2000 وات48
12DK2430اینورتر سینوسی خالص 3000 وات24
13KEY2030sاینورتر سینوسی خالص 3000 وات24
14DK4830اینورتر سینوسی خالص 3000 وات48
15DK2450اینورتر سینوسی خالص 5000 وات24
16DK4850اینورتر سینوسی خالص 5000 وات48
17DK4860اینورتر سینوسی خالص 6000 وات48
18DK4880اینورتر سینوسی خالص 8000 وات48
19DK4810Kاینورتر سینوسی خالص 10000 وات48
20DP-412اینورتر شبه سینوسی 400 وات12
21DP-512اینورتر شبه سینوسی 500 وات12
22DP-1000BQاینورتر شبه سینوسی 1200 وات12
23DP-2000AQاینورتر شبه سینوسی 2000 وات12
24DP-25042BQاینورتر شبه سینوسی 2500 وات24
25DP-3000BQاینورتر شبه سینوسی 3500 وات24
26DK2420TRاینورتر رکمونت 2000 وات24
27DK4820TRاینورتر رکمونت 2000 وات48
28DK2430TRاینورتر رکمونت 3000 وات24
29DK4830TRاینورتر رکمونت 3000 وات48
30DKS200024اینورتر شارژر 2000 وات (MPPT 40A)24
31DKS300024اینورتر شارژر 3000 وات (MPPT 60A)24
ردیففازتوان (کیلووات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)کاتالوگ
1تک فاز1.5
2تک فاز3
3سه فاز5
4تک فاز5.5
5تک فاز6
6تک فاز8
7تک فاز10
8سه فاز10
9سه فاز18
10سه فاز20
11سه فاز33
12سه فاز40
13سه فاز50
14سه فاز100
ردیفمدلابعاد mm (L*W*H)نوعوزن (کیلوگرم)ولتاژتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)کاتالوگ
1SP-150/12120*73*73شبه سینوسی112150
2SP-400/12180*73*73شبه سینوسی112400
3SP-600/12200*173*60شبه سینوسی212600
4SP-800/12280*173*65شبه سینوسی2.612800
5SP-1000/12300*195*80شبه سینوسی3.1121,000
6SP-1200/12300*195*80شبه سینوسی3.1121,200
7SP-1500/12360*195*80شبه سینوسی3.5121,500
8SP-2000/12360*169*152شبه سینوسی6.5122,000
9SP-3000/12360*169*152شبه سینوسی6.9123,000
10SP-4000/12500*169*152شبه سینوسی10.4124,000
11SP-5000/12500*169*152شبه سینوسی10.8125,000
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmنوعوزن (کیلوگرم)ولتاژتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SP-600C/12280*173*65شبه سینوسی2.812600
2SP-1000C/12360*195*80شبه سینوسی3.8121,000
3SP-1200C/12360*195*80شبه سینوسی3.8121,200
4SP-1500C/12420*195*80شبه سینوسی4.5121,500
5SP-2000C/12420*169*152شبه سینوسی7.4122,000
6SP-2500C/12420*169*152شبه سینوسی7.8122,500
7SP-3000C/12420*169*152شبه سینوسی7.8123,000
8SP-4000C/12560*169*152شبه سینوسی11.8124,000
9SP-5000C/12560*169*152شبه سینوسی11.8125,000
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmنوعوزن (کیلوگرم)ولتاژتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SP-300/24180*73*73شبه سینوسی124300
2SP-400/24180*73*73شبه سینوسی1.124400
3SP-600/24200*173*60شبه سینوسی224600
4SP-800/24280*173*65شبه سینوسی2.624800
5SP-1000/24300*195*80شبه سینوسی3.1241,000
6SP-1200/24300*195*80شبه سینوسی3.1241,200
7SP-1500/24360*195*80شبه سینوسی3.5241,500
8SP-2000/24360*169*152شبه سینوسی6.5242,000
9SP-3000/24360*169*152شبه سینوسی6.9243,000
10SP-4000/24500*169*152شبه سینوسی10.4244,000
11SP-5000/24500*169*152شبه سینوسی10.8245,000
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmنوعوزن (کیلوگرم)ولتاژتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SP-1000C/24360*195*80شبه سینوسی3.8241,000
2SP-1200C/24360*195*80شبه سینوسی3.8241,200
3SP-1500C/24420*195*80شبه سینوسی4.5241,500
4SP-2000C/24420*169*152شبه سینوسی7.4242,000
5SP-2500C/24420*169*152شبه سینوسی7.8242,500
6SP-3000C/24420*169*152شبه سینوسی7.8243,000
7SP-4000C/24560*169*152شبه سینوسی11.4244,000
8SP-5000C/24560*169*152شبه سینوسی11.8245,000
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmنوعوزن (کیلوگرم)نوعتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SN-1000 12/24360*195*80تمام سینوسی3.6تمام سینوسی1,000
2SN1500430*245*85تمام سینوسی5.2تمام سینوسی1,500
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmولتاژوزن (کیلوگرم)نوعتوان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1LS-1000/24360*195*80243.8شارژ اینورتر1,000
2LS-1500/24420*195*80244.5شارژ اینورتر1,500
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmولتاژوزن (کیلوگرم)نوعجریان (آمپر)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1AD-10A/12170*72*58120.6شارژر باطری اتوماتیک10
2AD-20A/12220*113*66121.4شارژر باطری اتوماتیک20
3AD-30A/24325*198*83243.3شارژر باطری اتوماتیک30
4AD-50A/12325*198*83123.3شارژر باطری اتوماتیک50
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmولتاژوزن (کیلوگرم)نوعجریان (آمپر)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1SC-20A 12/24126*118*6212و240.4PWM20
2SC-30A 12/24226*118*6212و250.7PWM30
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmولتاژوزن (کیلوگرم)نوعجریان (آمپر)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)
1DC-10A 24>1270*73*4512و240.26کانورتر DC/DC10
2DC-20A 24>12120*73*7312و240.6کانورتر DC/DC20
3DC-40A 24>12180*73*7312و240.72کانورتر DC/DC40
ردیفتوان (کیلووات)نوعقیمت همکارقیمت مشتریکاتالوگ
15تکفاز
25سه فاز
310سه فاز
415سه فاز
520سه فاز
650سه فاز
ردیفمدلابعاد (L*W*H)mmوزن (کیلوگرم)توان (وات)قیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)کاتالوگ
1SAA-500/12160*95*550.8500
2SAA-1000/12200*95*5511,000
3SAA-1500/12200*95*551.11,500
4SAA-500/24160*95*550.8500
5SAA-1000/24200*95*5511,000
6SAA-1500/24200*95*551.11,500
7SAA-500/12 USB160*95*550.8500
8SAA-1000/12 USB200*95*5511,000
ردیفمدلPOWERBATTERY VOLTAGESOLAR CHARGE CONTROLLERMAX SOLAR CHARGE CURRENTMAX AC CHARGE CURRENTMAX CHARGE CURRENTقیمت همکار (ریال)قیمت مشتری (ریال)کاتالوگ
1AXPERT KS 1 KVA800 W12 VPWM50 A20 A50 A
2AXPERT KS 2 KVA1600 W24 VPWM50 A30 A50 A
3AXPERT KS 3 KVA2400 W24 VPWM50 A30 A50 A
4AXPERT KS 4 KVA3200 W48 VPWM50 A60 A110 A
5AXPERT KS 5 KVA4000 W48 VPWM50 A60 A110 A
6AXPERT MEX 1.5 KVA1200 W12 VMPPT40 A60 A100 A
7AXPERT MEX 1.5 KVA1200 W24 VMPPT40 A60 A100 A
8AXPERT MKS 1 KVA800 W24 VMPPT25 A20 ACAN'T WORK AT THE SAME TIME
9AXPERT MKS 2 KVA1600 W24 VMPPT25 A30 ACAN'T WORK AT THE SAME TIME
10AXPERT MKS 3 KVA2400 W24 VMPPT25 A30 ACAN'T WORK AT THE SAME TIME
11AXPERT MKS 4 KVA3200 W48 VMPPT60 A60 A120 A
12AXPERT MKS 5 KVA4000 W48 VMPPT60 A60 A120 A