پنل خورشیدی

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی اصلی ترین قطعه در نیروگاه برق خورشیدی است. پنل خورشیدی از سلول های خورشیدی تشکیل شده و دارای تکنولوژی های متفاوت است. بیشتر پنل های خورشیدی از سلول های مونوکرییستال و پلی کریستال تشکیل شده و تفاوت اصلی آن ها در عمل بیشتر بر روی راندمان پنل تاثیر دارد که موجب کوچکتر شدن پنل می شود.

از مهم ترین تکنولوژی های روز پنل خورشیدی می توان به تکنولوژی پرک PERC، هاف سل Halfcell، دبل گلس Double Glass، بایفشیال Bifacial و … اشاره نمود.